Het team

Taken en verantwoordelijkheden

De leerkrachten
Onze leerkrachten verzorgen het onderwijs aan de kinderen en onderhouden het contact met de ouders en/of verzorgers van de kinderen. Sommige leerkrachten werken parttime. Leekrachten die een duobaan hebben zorgen uiteraard voor een goede overdracht. 

De intern begeleider
Marleen Schippers is de intern begeleider.  De taak van de intern begeleider is om leerkrachten te ondersteunen bij het creëren van optimale onderwijsleersituaties voor alle leerlingen. Ze coachen het team, de leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteunings behoeften. Daarnaast bouwt ze aan een netwerk dat ons in staat stelt om dat wat nodig is voor een leerling om tot ontwikkeling te komen, georganiseerd kan worden.

De didactisch coach
Cristie van Benthem is de didactische coach op De Linde. Zij ondersteunt de leerkrachten bij onderwijskundige uitdagingen in de groep. 

Onderwijskundig ICT-er
Vincent Schottert (locatie de Thij) en Valeria Hof (Locatie de Essen) zijn de onderwijskundig ICT-ers. Zij hebben de taak om een mediaplan voor de school te maken en dit mediaplan uit te zetten in een activiteitenplan digitale geletterdheid. 
Ze begeleiden het team in de uitvoering van het plan. Bij het activiteitenplan digitale geletterheid gaat het om: - informatie vaardigheden, -computational thinking, - mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden.

Schoolopleider
Cristie van Benthem is schoolopleider. Als schoolopleider is Cristie, in samenwerking met de lerarenopleiding, verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de begeleiding en opleiding van studenten en zij-instromers. Zij speelt een actieve rol in het opleiden van aankomende leerkrachten. Ze helpt vanuit haar deskundigheid mee om de school tot een plek te maken waar studenten en docenten van en met elkaar leren en zich blijven ontwikkelen. 

Expertteam lezen
We kennen 5 onderwijsteams op de Linde A t/m E. Elk onderwijsteam is vertegenwoordigd in het expertteam lezen. Dit zijn: Barbar Keizer, Vincent Schottert, Marije Habers, Kim Nijmeijer en Valeria Hof.
Zij verzorgen samen met Ingrid Thuijs van de bibliotheek op school het leesplan om de leesmotivatie van kinderen te vergroten. Daarnaast zorgen zij voor de implementatie van ons leesbeleid. 

Expertteam PBS
Het expertteam Positive behavior support, bestaande uit: Iris Blokhuis, Sanne van Mullem, Marjolein Bruns, Anja Banken en Lotte Diepenmaat richt zich op vraagstukken rondom gedrag, pedagogiek en sociale veiligheid. 

Expertteam thematiseren
Het expertteam richt zich op het sociaal ontwerpend leren rondom thema's. Elk onderwijsteam is in dit expertteam vertegenwoordigd. 
Sanne Romeijn, Sjoerd van Solkema, Danique Thijert, Ellen Steenbekke en Thomas Berkhout.

Vertrouwenspersoon
Beide locaties hebben een vertrouwenspersoon. Dit zijn Marleen Schippers (locatie de Essen) en Sanne Romeijn (locatie de Thij).

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding
Vera van Zomeren verzorgt voor alle kinderen 1 keer in de week de lessen lichamelijke opvoeding. Naast deze lessen werken de vakleerkrachten in Oldenzaal samen om MRT (motorische remedial teaching) aan Oldenzaalse kinderen te verzorgen.  

Administratie
Alle administratie op De Linde wordt verzorgd door Aranka van der Sleen. Zij is verantwoordelijk voor organisatorische, secretariële zaken en voor het up-to-date houden van het leerlingenbestand. 

Conciërge
Bertus Lucas, George Jolo (locatie de Essen) en Hans Hoffmann verzorgen de facilitaire zaken op school en zijn eerste aanspreekpunt voor leveranciers.

Locatietaken
Kirsten ter Brake (locatie de Essen) en Sjoerd van Solkema (locatie de Thij) zijn het eerste aanspreekpunt op de locatie voor leerkrachten en ouders m.b.t. alle praktische en organisatorische zaken.  

Schoolleider
Wendy Brasz is schoolleider van De Linde. Als schoolleider is ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school. Kwaliteit staat dagelijks centraal. Het wordt zichtbaar in harde data: leerresultaten, tevredenheidsonderzoeken, leerlingenaantallen, kengetallen etc. Naast dit zichtbare component is er ook een minder zichtbaar component. Deze gaat over de houding, kennis, motivatie en zelfbeelden van mensen in de school. Het zogenaamde pedagogische klimaat, de toegankelijkheid van de school en de mensen die er werken. Het is de verantwoordelijkheid van haar om de vinger te leggen op zowel de zichtbare als de voelbare kant van kwaliteit en daarop te sturen in een richting die past bij de visie van onze school.